Allmänna villkor för konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang

Dessa allmänna villkor gäller under förutsättning att de bilagts bekräftelsen av beställningen eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor ska gälla.

1. Beställning

Beställning kan ske skriftligt via hemsidan https://bmf-vastmanland.se/bokning/. Leverantören ska bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt via e-mail.

2. Betalning

Faktura skickas från Byggmästareföreningen Västmanland, Pilbo konferens, omgående i samband med beställningens genomförande på hemsidan. Fakturan förfaller till betalning inom 10 dagar från fakturans datum.

3. Förtäring av mat och dryck

Byggmästareföreningen i Västmanland har avtal med restauratör som ansvar för samtlig mat och dryck som förtärs i våra lokaler och trädgård. Medhavd mat och dryck är således ej tillåten. Önskas mat och dryck levererad till er bokning ber vi er att meddela detta i bokningen. Förslag finns under fliken ”mat och dryck” på denna sida.

4. Särskilda önskemål vid beställning

Har beställaren särskilt önskemål ska det framföras redan vid beställningstillfället. (meddelandefält i beställningsformulär)

5. Städning

Lokalerna skall återlämnas städade, till motsvarande skick som vid tillträde, och vara tillgängliga i tid före efterföljande bokningsbart pass. Städning kan även beställas separat som tillägg i samband med bokningen av lokalen enligt vid beställningen gällande prislista. Lokalen skall göras tillgänglig för städning minst 30 minuter före nästa bokningsbara pass.

6. Avbeställning

Avbeställning ska ske skriftligt alternativt via avbokningslänken i e-mail för bokningsbekräftelse. Vid avbeställning senare än 48 timmar före bokad tidpunkt återbetalas 50% av beloppet. Vid avbokning senare än 24 timmar utgår ingen återbetalning.

7. Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Uteblir deltagare från beställd tjänst, utrustning eller måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Full likvid mot faktura ska ske inom 10 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter.

8. Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

9. Ansvar för egendom/vållande av skada

Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i leverantörens lokaler. Beställaren ansvarar själv för all medhavd egendom. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen. Beställaren är ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

Gäller fr.o.m. 2020-10-30